ผู้บริหาร

อธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.เจษฎา โชคดํารงสุข   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3351, 3802, 3804
โทรสาร : 0-2591- 8398
บ้าน/มือถือ : 081-8524030

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 16:30 เรื่อง: ปธ.ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ ครั้งที่1/60
  สถานที่: ห้องประชุมธีระ รามสูต ชั้น 3 อ.8 (ตึกราชประชาสมาสัย) กรม คร.
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3003, 3353
โทรสาร : 0-2591- 8399
บ้าน/มือถือ : 094-592-9229

 นัดหมายวันนี้

08:30  - 16:30 เรื่อง: เป็นประธานกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับชาติ: สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน
  สถานที่: ณ จังหวัดนครสวรรค์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3004,3279
โทรสาร : 0-2590-3808
บ้าน/มือถือ : 081-8647191

 นัดหมายวันนี้

09:30  - 16:30 เรื่อง: ประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินกงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในเมืองใหญ่ ครั้งที่ 1/2560
  สถานที่: ณ ห้องประชุมธีระ รามสูต อาคาร 8 ชั้น 3
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3002, 3809
โทรสาร : 0-2590-3276
บ้าน/มือถือ :

 นัดหมายวันนี้

12:00  - 14:00 เรื่อง: ประชุมระบบพัฒนาระบบงานเพื่อรองรับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน
  สถานที่: ห้องประชุม5 อาคาร 1 ชั้น 2 สป.
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์    
สถานะการทำงาน : อยู่

-

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 09:00 เรื่อง: TEPHINET Conference
  สถานที่: สำนักระบาดวิทยา
10:00  - 11:00 เรื่อง: ประชุมหารือการจัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
  สถานที่: สำนักระบาดวิทยา
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3221
โทรสาร : 0-2965-9095
บ้าน/มือถือ : 08-3444-1061

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.กฤษฎา มโหทาน   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3327, 0-2588-3326
โทรสาร : 0-2590-3330
บ้าน/มือถือ : 081-918-6369

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 13:00 เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ
  สถานที่: ณ โรงแรมดุสิตปริ้นเซส โคราช จ.นครราชสีมา
09:30  - 12:00 เรื่อง: นิเทศ ติดตาม แลัประเมินผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
  สถานที่: ณ ห้องประชุมประยูร กุนาศล อาคาร ๑ ชั้น ๓ กรมควบคุมโรค
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 02-5903196-9 ต่อ 108
โทรสาร : 02-9659152
บ้าน/มือถือ : 089-969-0852

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.พรชัย จิระชนากุล    
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน :0-2590-3408
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 081-621- 9753

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
พญ.ศรีประพา เนตรนิยม   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2211-2224
โทรสาร : 0-2212-5935, 0-2212-1408
บ้าน/มือถือ : 081-925-2569

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 16:30 เรื่อง: อบรม AIHD (ASEAN)
  สถานที่: โรงแรมนารายณ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน :0-2212-2279
โทรสาร : 0 2212 1408
บ้าน/มือถือ : 08-18973727

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.วิโรจน์ หมั่นคติธรรม    
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3408
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 08-1596-7488

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ. อาจินต์ ชลพันธุ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : -
โทรสาร : -
บ้าน/มือถือ : -

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 18:00 เรื่อง: เป็นประธานเปิดการประชุมเเรื่องการพัฒนาการตรวจคัดกรองวินิจฉัยผู้ป่วยโรคเรื้่้อนในแรงงานต่างด้าวปี2560
  สถานที่: โรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส โคราช จังหวัดนครราชสีมา
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
พญ.พัชรา ศิริวงศ์รังสรรค์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3009
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 08-19875810

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.วิชัย สติมัย   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3141
โทรสาร : 0-2591-8427
บ้าน/มือถือ : 08-4655-6363

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 02-590-3008, 0-2591-8408
โทรสาร : 0-2591-8408
บ้าน/มือถือ : 08-1827-7115

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 16:30 เรื่อง: วิทยากร ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มแรงงานด่างด้าวและแรงงานประมง
  สถานที่: โรงแรมเดอะเซส บางแสน จังหวัดชลบุรี
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3523
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 08-1826-2661

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3221
โทรสาร : 0-29659095, 0-2965-9089
บ้าน/มือถือ : 08-1938-0428

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3006, 3829
โทรสาร : 0-2965-9569, 9153
บ้าน/มือถือ : 086-880-0701

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3408
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 081-811-5610

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
พญ.อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3006
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-9192639

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นพ.รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2286-0431, 0-2590-3444, 0-2651-1170 ต่อ 601
โทรสาร : 0-2590-3520
บ้าน/มือถือ : 081-490-2763, 085-324-2828

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นพ.ชัยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3370
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-785-9470, 081 532-0709

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ดร.นพ.อนุพงค์ สุจริยากุล   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3006
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-724-5397, 085-444-9012

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นพ.นพดล ไพบูลย์สิน   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3006
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-897-8588

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
พญ.วรรณา หาญเชาว์วรกุล   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2965-3006
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-442-7959

 นัดหมายวันนี้

เลขานุการกรม
นางสาวพิมพ์รำไพ พยัคฆะนิธิ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3021
โทรสาร : 0-2591-8397
บ้าน/มือถือ : -

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร
พญ.จริยา แสงสัจจา   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3480
โทรสาร : 0-2590-3520
บ้าน/มือถือ : 081-8386239

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3121
โทรสาร : 0-2591-8422
บ้าน/มือถือ : -

 นัดหมายวันนี้

07:00  - 12:00 เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่ายระดับตำบลเพื่อมุ่งสู่การกำจัดโรคมาลาเรีย
  สถานที่: โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นพ.วิชาญ ปาวัน   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3860
โทรสาร : 0-2590-3386
บ้าน/มือถือ : 084-677-0033

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 02-591-8173
โทรสาร : 0-2590-4388
บ้าน/มือถือ : 081-834-4566

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
นายแพทย์สุเมธ องค์วรรณดี    
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3201
โทรสาร : 0-2591-8413
มือถือ : 08-4378-3913

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 16:30 เรื่อง: ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานด้านเอชไอวีและเอดส์ในภูมิภาคอาเซียน
  สถานที่: จังหวัดเชียงราย
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3051
โทรสาร : 0-2591-8404
บ้าน/มือถือ : 086-883-6979

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค
พญ.ผลิน กมลวัทน์   
สถานะการทำงาน : อยู่

เบอร์มือถือ 084-6056710
สำนักงาน 02-6750228
โทรสาร 02-212-1408

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
พญ.วรยา เหลืองอ่อน   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3155
โทรสาร : 0-2589-2515
บ้าน/มือถือ : 081-721-2406 , 089-923-7194

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา
-   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-1781
โทรสาร : 0-2590-1784
บ้าน/มือถือ : -

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นพ. สมาน ฟูตระกูล   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3097
โทรสาร : 0-2590-3110
บ้าน/มือถือ : 081-792-0202

 นัดหมายวันนี้

  หน้า :   1 | 2 กลับหน้าแรก
 
ข้อความ
   
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#467111