ผู้บริหาร

  นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข   รักษาการแทน อธิบดี  

อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3351, 3802, 3804
โทรสาร : 0-2591- 8398
บ้าน/มือถือ : 081-8524030

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 10:00 เรื่อง: ประธานประกาศเจตนารมณ์ กรมควบคุมโรค ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
  สถานที่: บริเวณโถง อาคาร 1 กรมคร
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3004,3279
โทรสาร : 0-2590-3808
บ้าน/มือถือ : 081-8647191

 นัดหมายวันนี้

08:00  - 09:00 เรื่อง: ประชุมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
  สถานที่: ณ ห้องประชุมอายุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
09:30  - 10:30 เรื่อง: ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
  สถานที่: ณ บริเวณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค
13:30  - 14:00 เรื่อง: ประธานการประชุมปรึกษาหารือคณะทำงานตำบลต้นแบบสุขภาพดี วิถีธรรม วิถีไทยฯ
  สถานที่: ณ ห้องประชุมอายุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
14:00  - 16:30 เรื่อง: ประเมินนักวิชาการสาธารณสุข
  สถานที่: ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ อาคาร 4 ชั้น 3
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์    
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0 2590 3227 0 2590 3390
โทรสาร : 0 2590 3256
มือถือ : 09 4485 1478

 นัดหมายวันนี้

08:00  - 09:00 เรื่อง: ประชุมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ SAT และผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ SME
  สถานที่: ห้องประชุมกรมควบคุมโรคชั้น 2 อาคาร 1
09:00  - 12:00 เรื่อง: ประชุมเตรียมความพร้อมรับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมกรมควบคุมโรค
  สถานที่: ห้องประชุมกรมควบคุมโรคชั้น 2 อาคาร 1
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3002, 3809
โทรสาร : 0-2590-3276
บ้าน/มือถือ :

 นัดหมายวันนี้

08:30  - 15:00 เรื่อง: ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจาการประกอบ
  สถานที่: ณ รร. บีพี บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3221
โทรสาร : 0-2965-9095
บ้าน/มือถือ : 08-3444-1061

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.กฤษฎา มโหทาน   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3327, 0-2588-3326
โทรสาร : 0-2590-3330
บ้าน/มือถือ : 081-918-6369

 นัดหมายวันนี้

09:30  - 12:00 เรื่อง: ประชุมคณะทำงานศึกษาการกำหนดตำแหน่งเพื่อขับเคลื่อนภารกิจกรมควบคุมโรค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
  สถานที่: ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๔ กรมควบคุมโรค
  หน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 กลับหน้าแรก
 
ข้อความ
   
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001