ผู้บริหาร

  นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์   รักษาการแทน อธิบดี  

อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3351, 3802, 3804
โทรสาร : 0-2591- 8398
บ้าน/มือถือ : 081-8524030

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 16:30 เรื่อง: ประชุมบูรณาการระหว่างกรมควบคุมโรคและกรมอนามัย
  สถานที่: จ.แม่ฮ่องสอน
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3003, 3353
โทรสาร : 0-2591- 8399
บ้าน/มือถือ : 094-592-9229

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 16:30 เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการ
  สถานที่: ณ รร.อิมพีเรียลธารา จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3004,3279
โทรสาร : 0-2590-3808
บ้าน/มือถือ : 081-8647191

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 18:00 เรื่อง: เรียน นยปส.
  สถานที่: ปปช.
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3002, 3809
โทรสาร : 0-2590-3276
บ้าน/มือถือ :

 นัดหมายวันนี้

08:30  - 16:30 เรื่อง: ประชุมเดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 71 (71st World Health Assembly: WHA
  สถานที่: ณ Palais des Nations นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์    
สถานะการทำงาน : อยู่

-

 นัดหมายวันนี้

13:00  - 16:30 เรื่อง: ประชุมถอดบทเรียน เขียนแผน 20 ปี
  สถานที่: ห้องท่านรองธนรักษ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3221
โทรสาร : 0-2965-9095
บ้าน/มือถือ : 08-3444-1061

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 14:00 เรื่อง: เป็นวิทยาการในการจัดการสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 5 จังหวัดราชบุรี
  สถานที่: โรงแรมรอยัลซิตี้ กทม.
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.กฤษฎา มโหทาน   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3327, 0-2588-3326
โทรสาร : 0-2590-3330
บ้าน/มือถือ : 081-918-6369

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 15:30 เรื่อง: โครงการสร้างภาวะผู้นำด้านการควบคุมโรค รุ่นที่ ๗
  สถานที่: ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี
14:30  - 15:30 เรื่อง: สัมมนาวิชาการประจำปี ๒๕๖๑
  สถานที่: ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร
  หน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 กลับหน้าแรก
 
ข้อความ
   
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001