ผู้บริหาร

อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3351, 3802, 3804
โทรสาร : 0-2591- 8398
บ้าน/มือถือ : 081-8524030

 นัดหมายวันนี้

08:00  - 15:30 เรื่อง: พิธีมอบรางวัลและรับหนังสือ อว.
  สถานที่: ห้องประชุมสถาบันบำราศนราดูร
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3003, 3353
โทรสาร : 0-2591- 8399
บ้าน/มือถือ : 094-592-9229

 นัดหมายวันนี้

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3004,3279
โทรสาร : 0-2590-3808
บ้าน/มือถือ : 081-8647191

 นัดหมายวันนี้

08:00  - 09:00 เรื่อง: ประชุมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
  สถานที่: ณ ห้องประชุมอายุรกิจ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมควบคุมโรค
09:30  - 09:45 เรื่อง: ประธานเปิดการอบรมหลักสูตร Outbreak Detection Control
  สถานที่: ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3002, 3809
โทรสาร : 0-2590-3276
บ้าน/มือถือ :

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 12:00 เรื่อง: นิเทศงานกองคลัง
  สถานที่: ห้องประชุมกองคลัง
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์    
สถานะการทำงาน : อยู่

-

 นัดหมายวันนี้

08:00  - 09:00 เรื่อง: ประชุมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ SAT และผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ SMEs
  สถานที่: ห้องอายุรกิจโกศล อาคาร 1 ชั้น 2 คร.
13:00  - 17:00 เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ กรมควบคุมโรค ครั้งที่ 4
  สถานที่: โรงแรมแคนทารี่ เบย์ ศรีราชา จ.ชลบุรี
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3221
โทรสาร : 0-2965-9095
บ้าน/มือถือ : 08-3444-1061

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.กฤษฎา มโหทาน   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3327, 0-2588-3326
โทรสาร : 0-2590-3330
บ้าน/มือถือ : 081-918-6369

 นัดหมายวันนี้

14:00  - 14:30 เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี
  สถานที่: ณ โรงแรมแคนทารี เบย์ ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 02-5903196-9 ต่อ 108
โทรสาร : 02-9659152
บ้าน/มือถือ : 089-969-0852

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.พรชัย จิระชนากุล    
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน :0-2590-3408
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 081-621- 9753

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
พญ.ศรีประพา เนตรนิยม   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2211-2224
โทรสาร : 0-2212-5935, 0-2212-1408
บ้าน/มือถือ : 081-925-2569

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
แพทย์หญิงเพชรวรรณ พึ่งรัศมี   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน :0-2212-2279
โทรสาร : 0 2212 1408
บ้าน/มือถือ : 08-18973727

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ. อาจินต์ ชลพันธุ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : -
โทรสาร : -
บ้าน/มือถือ : -

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 16:00 เรื่อง: เข้าร่วมประชุมเรื่อง เวชศาสตร์ป้องกันเขตเมือง Preventive Medicine and Urban disease Control UDC
  สถานที่: หอประชุมอัจฉรา สถาบันบำราศนราดูร
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
พญ.พัชรา ศิริวงศ์รังสรรค์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3009
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 08-19875810

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.วิชัย สติมัย   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3141
โทรสาร : 0-2591-8427
บ้าน/มือถือ : 08-4655-6363

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 02-590-3008, 0-2591-8408
โทรสาร : 0-2591-8408
บ้าน/มือถือ : 08-1827-7115

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 19:00 เรื่อง: ประชุมการเรียนรู้กระบวนการ กลไกการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
  สถานที่: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3523
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 08-1826-2661

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3221
โทรสาร : 0-29659095, 0-2965-9089
บ้าน/มือถือ : 08-1938-0428

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3006, 3829
โทรสาร : 0-2965-9569, 9153
บ้าน/มือถือ : 086-880-0701

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นพ.วิศิษฎ์ ประสิทธิศิริกุล   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3408
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 081-811-5610

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
พญ.อังคณา เจริญวัฒนาโชคชัย   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3006
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-9192639

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นพ.รัชต์ วงศ์ตรังคพันธ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2286-0431, 0-2590-3444, 0-2651-1170 ต่อ 601
โทรสาร : 0-2590-3520
บ้าน/มือถือ : 081-490-2763, 085-324-2828

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นพ.ชัยรัตน์ เตชะไตรศักดิ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3370
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-785-9470, 081 532-0709

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ดร.นพ.อนุพงค์ สุจริยากุล   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3006
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-724-5397, 085-444-9012

 นัดหมายวันนี้

14:00  - 18:30 เรื่อง: เข้าร่วมนิเทศงาน และติดตามการดำเนินงาน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
  สถานที่: จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
พญ.วรรณา หาญเชาว์วรกุล   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2965-3006
โทรสาร : 0-2965-9569
บ้าน/มือถือ : 081-442-7959

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านเวชกรรม
นายแพทย์ วีรวัฒน์ มโนสุทธิ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ 02-590- 3408 โทรสาร 02-590- 3411
E – mail address idweerawat@yahoo.com

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร
นพ.อภิชาต วชิรพันธ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3480
โทรสาร : 0-2590-3520
บ้าน/มือถือ : 084-1198739
e-mail : waraya52@gmail.com

 นัดหมายวันนี้

เลขานุการกรม
นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3021
โทรสาร : 0-2591-8397
บ้าน/มือถือ : -

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
นพ.วิชาญ ปาวัน   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3860
โทรสาร : 0-2590-3386
บ้าน/มือถือ : 084-677-0033

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง
นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี    
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3121
โทรสาร : 0-2591-8422
บ้าน/มือถือ : -

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล    
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3201
โทรสาร : 0-2591-8413
มือถือ : 08-4378-3913

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3051
โทรสาร : 0-2591-8404
บ้าน/มือถือ : 086-883-6979

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 16:00 เรื่อง: เข้าร่วมนิเทศงานและติดตามผลการดำเนินงานเผ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
  สถานที่: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี่ 11 จ.นครศรีธรรมราช
ผู้อำนวยการสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
พญ.ฉันทนา ผดุงทศ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 02-591-8173
โทรสาร : 0-2590-4388
บ้าน/มือถือ : 081-834-4566

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 16:30 เรื่อง: ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานซ้อมแผนความพร้อมการใช้งานสารสนเทศในภาวะฉุกเฉินฯ
  สถานที่: โรงเเรมเทวัญดารารีสอร์ทแอนด์สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค
พญ.ผลิน กมลวัทน์   
สถานะการทำงาน : อยู่

เบอร์มือถือ 084-6056710
สำนักงาน 02-6750228
โทรสาร 02-212-1408

 นัดหมายวันนี้

08:00  - 16:30 เรื่อง: การประชุม THE MEETING OF ASEAN HEALTH CLUSTER
  สถานที่: ณ สาธารณรัฐสิงค์โปร์
ผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
พญ.วรยา เหลืองอ่อน   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3155
โทรสาร : 0-2589-2515
บ้าน/มือถือ : 081-721-2406 , 089-923-7194

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3097
โทรสาร : 0-2590-3110
บ้าน/มือถือ : 081-792-0202

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 16:30 เรื่อง: เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
  สถานที่: กองบัญชาการ ศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้อำนวยการกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ    
สถานะการทำงาน : อยู่

เบอร์มือถือ 096-892-0349
สำนักงาน 02-6750228
E-mali drrapeepan@gmail.com

 นัดหมายวันนี้

  หน้า :   1 | 2 กลับหน้าแรก
 
ข้อความ
   
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#049345