ผู้บริหาร

อธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3351, 3802, 3804
โทรสาร : 0-2591- 8398
บ้าน/มือถือ : 081-8524030

 นัดหมายวันนี้

08:00  - 12:30 เรื่อง: เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ ทรงพระราชทานงานเลี้ยงคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการพระราชดำริ
  สถานที่: าลาดุสิตาลัย, แขวง สวนจิตรลดา เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์อัษฏางค์ รวยอาจิณ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3004,3279
โทรสาร : 0-2590-3808
บ้าน/มือถือ : 081-8647191

 นัดหมายวันนี้

09:30  - 17:30 เรื่อง: ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการซักซ้อมการจัดทำแผนปฎิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปีฯ
  สถานที่: ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์    
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0 2590 3227 0 2590 3390
โทรสาร : 0 2590 3256
มือถือ : 09 4485 1478

 นัดหมายวันนี้

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3002, 3809
โทรสาร : 0-2590-3276
บ้าน/มือถือ :

 นัดหมายวันนี้

08:30  - 16:30 เรื่อง: ประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
  สถานที่: ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
นายแพทย์ปรีชา เปรมปรี    
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3003
โทรสาร : 0-2591-8422
บ้าน/มือถือ : 08 1834 4566

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 17:00 เรื่อง: ศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการพัฒนาผู้นำเมือง
  สถานที่: จังหวัดกาญจนบุรี
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3221
โทรสาร : 0-2965-9095
บ้าน/มือถือ : 08-3444-1061

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.กฤษฎา มโหทาน   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3327, 0-2588-3326
โทรสาร : 0-2590-3330
บ้าน/มือถือ : 081-918-6369

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
พญ.ปิยนิตย์ ธรรมาภรณ์พิลาศ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 02-5903196-9 ต่อ 108
โทรสาร : 02-9659152
บ้าน/มือถือ : 089-969-0852

 นัดหมายวันนี้

09:30  - 13:00 เรื่อง: ขอเชิญประชุมนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงการศึกษารูปแบบและความเป็นไปได้ในการร่วมจ่ายเงิน
  สถานที่: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
นพ.พรชัย จิระชนากุล    
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน :0-2590-3408
โทรสาร : 0-2590-3411
บ้าน/มือถือ : 081-621- 9753

 นัดหมายวันนี้

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน
พญ.ศรีประพา เนตรนิยม   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2211-2224
โทรสาร : 0-2212-5935, 0-2212-1408
บ้าน/มือถือ : 081-925-2569

 นัดหมายวันนี้

  หน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 กลับหน้าแรก
 
ข้อความ
   
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001