ผู้บริหาร

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
แพทย์หญิง ปานทิพย์ โชติเบญจมาภรณ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 02 590 3853
โทรสาร : 02 965 9565
บ้าน/มือถือ : 08 1472 0664

 นัดหมายวันนี้

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ
แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3223
โทรสาร : -
มือถือ : 08-1554-1444

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นพ.พรศักดิ์ อยู่เจริญ    
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 02-590-3853
มือถือ : 08-1427-6276
E-mali drrapeepan@gmail.com

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 16:30 เรื่อง: ตรวจราชการ สคร. 10 จังหวัดอำอาจเจริญ
  สถานที่: จังหวัดอำนาจเจริญ
รก.นายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน และผู้อำนวยการกองด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศ
นพ.สุวิช ธรรมปาโล   
สถานะการทำงาน : อยู่

มือถือ : 08-7089-8866

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายแพทย์ทรงคุณวุฒิ
นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0 2590 3008
บ้าน/มือถือ : 08 1668 2802

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ
นายวิรัช ประวันเตา   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0 2590 3008
มือถือ : 08 9704 9941

 นัดหมายวันนี้

รักษาการนายสัตว์แพทย์ทรงคุณวุฒิ และผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
สัตวแพทย์หญิงเสาวพักตร์ ฮิ้นจ้อย   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0 2590 3835
โทรสาร : 0-2591 3624
บ้าน/มือถือ : 08 7973 6492

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร
นพ.อภิชาต วชิรพันธ์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3480
โทรสาร : 0-2590-3520
บ้าน/มือถือ : 084-1198739
e-mail : waraya52@gmail.com

 นัดหมายวันนี้

เลขานุการกรม
นายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3021
โทรสาร : 0-2591-8397
บ้าน/มือถือ : -

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารรณสุข
นพ.วิชาญ ปาวัน   
สถานะการทำงาน : อยู่

บ้าน/มือถือ : 092-635-2456

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 0-2590-3051
โทรสาร : 0-2591-8404
บ้าน/มือถือ : 086-883-6979

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
พญ.ฉันทนา ผดุงทศ   
สถานะการทำงาน : อยู่

สำนักงาน : 02-591-8173
โทรสาร : 0-2590-4388
บ้าน/มือถือ : 081-834-4566

 นัดหมายวันนี้

ผู้อำนวยการกองวัณโรค
พญ.ผลิน กมลวัทน์   
สถานะการทำงาน : อยู่

เบอร์มือถือ 084-6056710
สำนักงาน 02-6750228
โทรสาร 02-212-1408

 นัดหมายวันนี้

09:00  - 16:30 เรื่อง: การประชุมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวัณโรคในระดับพื้นที่
  สถานที่: อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
  หน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 กลับหน้าแรก
 
ข้อความ
   
 
Copyright © 2005 All rights reserved.  | Administrator
#00001